03-01-2022 Η ΟΤΟΕ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024 ________________________________________ Με ενότητα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα απαντάμε...
28-12-2021 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια της άοκνης προσπάθειας της ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (της μόνης παράταξης που αγωνίζεται για την...
06-12-2021 Αγαπητοί συνάδελφοι, Η ΔΑΚΕ, πρωτοπόρος στην επίλυση των σοβαρών, αλλά και καθημερινών προβλημάτων όλων των συναδέλφων, δεν...
08-11-2021   “ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α για τον Οικοδομικό ” 09 Νοεμβρίου, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ!          Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο...
05-11-2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Δευτεροβάθμιας  Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την...
20-10-2021 Η ΟΤΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,      ...
18-10-2021 Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της παράταξης μας, η επικεφαλής της ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ συναδέλφισσα Ηρώ Φίλη είχε στοχευμένες...

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα της ΔΑΚΕ ΑΤΕ

Απόφαση ΓΣ της 2/4/2016 του ΤΥΠΑΤΕ

 

ΓΣ 2/4/2016 του ΤΥΠΑΤΕ

Απόφαση

 

Η ΓΣ των μελών του ΤΥΠΑΤΕ αποφασίζει και δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί:


1ον. Τη διατήρηση της περιουσίας του ΕΛΕΜ υπό τη μορφή αυτοδιαχειριζόμενου ΝΠΙΔ, που θα υλοποιήσει τον σκοπό για τον οποίο καταβλήθηκαν οι συγκεκριμένες εισφορές, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, δηλαδή τον σκοπό της παροχής συμπληρωματικής μηνιαίας επικούρησης (παράλληλα προς την υποχρεωτική επικουρική σύνταξη, την οποία χορηγεί ο δημόσιος φορέας επικουρικής ασφάλισης) και άλλων οικονομικών βοηθημάτων (περιοδικών ή εφάπαξ) ή άλλου είδους, αναλογιστικά ισοδυνάμων παροχών, σε όλους τους δικαιούχους.


2ον.  Να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι ενέργειες και οι επιβαλλόμενες καταστατικές αλλαγές για μετατροπή του ΕΛΕΜ σε αυτοτελές ή μη ταμείο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του  άρθρου 6 του ν. 3029/2002, είτε οι διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του ιδίου νόμου, και τις λοιπές διατάξεις περί αλληλοβοηθητικών ταμείων. Στόχος η εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και η κάλυψη βιομετρικών κινδύνων των μελών του ΕΛΕΜ καθώς και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων αυτού, που αφορούν στις αντίστοιχες διαχρόνιες εισροές και εκροές των ασφαλισμένων σε αυτόν.


Η λήψη της παρούσας απόφασης βασίζεται στη βούληση της πλειοψηφίας των μελών, όπως δηλώθηκε στην πανελλαδική ψηφοφορία της 22, 23 και 24/9/2015 σε ποσοστό 70% επί των ψηφισάντων (έναντι ποσοστού 20% που συγκέντρωσε η άλλη πρόταση για επαναλειτουργία του Τ. Υγείας με χρήση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ), και επικαιροποιήθηκε στη νέα πανελλαδική ψηφοφορία της 15, 16, 17 και 18 Μαρτίου με αυξημένα ποσοστά πλειοψηφίας.


Στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερθείσας αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΛΕΜ, που έχει σχηματισθεί από τις διαχρόνιες οικονομικές εισροές και εκροές των μελών αυτού, αποφασίστηκε η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία αναλογιστικών υπηρεσιών. Ύστερα από έρευνα της αγοράς η επιλεγείσα προς τούτο εταιρεία, είναι η
PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD, η οποία έχει ως διαχειριστή και υπεύθυνο αναλογιστή τον κ. Β. Μαργιό. Η μελέτη αυτή βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησής της.


3ον. Παράλληλα με τη δρομολογηθείσα διαδικασία εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης, η ΓΣ λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, εγκρίνει, κατόπιν αιτήματος των μελών της, την άμεση χορήγηση έκτακτου βοηθήματος (σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ), το οποίο θα συμψηφιστεί με το αντίστοιχο αναλογιστικό ισοδύναμο, που θα προκύψει ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω αναφερθείσας αναλογιστικής μελέτης.


Το έκτακτο αυτό βοήθημα θα χορηγηθεί βάσει της κατωτέρω μεθοδολογίας:

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

****

Το ανωτέρω έκτακτο βοήθημα θα χορηγηθεί καταρχήν, βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, σε όλα τα μέλη του ΕΛΕΜ που δεν έχουν λάβει καμία παροχή από τον ΕΛΕΜ ή που έχουν ικανοποιηθεί μερικώς, και για τους οποίους ο φάκελος είναι σχετικά πλήρης.

Αυτονόητο είναι ότι το έκτακτο βοήθημα θα υπολογιστεί και για τα υπόλοιπα μέλη του ΕΛΕΜ, αφού προηγουμένως εξεταστούν οι αντίστοιχοι ατομικοί φάκελοι για καταγραφή των συντάξιμων αποδοχών της 31/12/2006, των καταβληθεισών εισφορών και των παροχών που έχουν χορηγηθεί από τον ΕΛΕΜ σε κάθε έναν.

Αποφασίζεται επίσης ότι τα μέλη του ΕΛΕΜ που έχουν με δικαστικές αποφάσεις δεσμεύσεις περιουσίας του ΕΛΕΜ θα λάβουν το αναλογούν γι΄ αυτούς ποσό έκτακτου βοηθήματος μετά την αποδέσμευση των ποσών που έχουν δεσμεύσει.

Τέλος, για τους νέους συναδέλφους που προσλήφθηκαν από 1.1.2005 και μετά, οι οποίοι δεν εισέφεραν στον ΕΛΕΜ (διότι ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤEΑΜ) αλλά είναι σήμερα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, αποφασίζεται από τη ΓΣ  η χορήγηση έκτακτου βοηθήματος, ύψους που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το βοήθημα που θα λάβει το μέλος με το μικρότερο ύψος καταβολών προς τον ΕΛΕΜ.

4ον. Σε συνέχεια των ανωτέρω, εξουσιοδοτείται το ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ και η ΔΕ του ΕΛΕΜ να προβούν σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια, ώστε να ολοκληρωθεί το ανωτέρω αναφερόμενο αναλογιστικό έργο.

5ον. Τέλος, και παράλληλα με τα ανωτέρω, η ΓΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ και την ΔΕ του ΕΛΕΜ να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των ημεδαπών ή και διεθνών δικαστηρίων και οργανισμών για την προστασία της περιουσίας του ΕΛΕΜ από τυχόν ένταξή της σε δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και την ολοκλήρωση όσων ανωτέρω αποφασίζονται. 


                                                                                          ***


Όσον αφορά τις οφειλές του ΤΥΠΑΤΕ προς τρίτους, αποφασίζεται η εξόφλησή τους μετά από σημαντική έκπτωση, που έχει πετύχει μέχρι σήμερα και θα πετύχει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σε συνέχεια των αποφάσεων της ΓΣ της 3/5/2014 και 27/6/2015.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Περιγραφή Οριζόμενης Μεθοδολογίας

1. Σενάρια συνολικού ποσού προς απόδοση:

Α. 40.000.000€

Β. 45.000.000€

Γ. 50.000.000€

2. (Πρώην) Μέλη του ΕΛΕΜ προς τα οποία θα αποδοθεί άμεσα σχετικό ποσό προκαταβολής, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω:

(Πρώην) μέλη ΕΛΕΜ: Κατηγορία Α

Όλα τα (πρώην) μέλη που ήταν ενεργοί εργαζόμενοι κατά την 1/1/2007 όπου έγινε και η σχετική υπαγωγή στο ΕΤΑΤ.

(Πρώην) μέλη ΕΛΕΜ: Κατηγορία Β

Όλα τα (πρώην) μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι και την 31/12/2006.

3. Μεθοδολογία υπολογισμού της προκαταβολής έναντι του τελικού ποσού που θα προκύψει από την ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη, βάσει των παραδοχών και αρχείων που θα σας χορηγηθούν.

Κατηγορία Α

         Α.1. Με βάση το διαθέσιμο αναλυτικό αρχείο κατ’ άτομο, θα υπολογισθεί το συνολικό ποσό των εισφορών που κατέβαλλε κάθε (πρώην) μέλος (αθροίζοντας τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένων) από 1/1/2000 έως και την 31/12/2006.

        Α.2. Υπολογισμός με προσεγγιστικό τρόπο του συνολικού ποσού των εισφορών που κατέβαλλε κάθε (πρώην) μέλος από την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι και την ημερομηνία 31/12/1999.

       Α.3. Υπολογισμός του αθροίσματος των παραπάνω ποσών των υποπαραγράφων  3.Α.1 και 3.Α.2. Το συγκεκριμένο ποσό που θα προκύψει ανά άτομο θα αντιστοιχεί στο «νοητό ποσό» βάσει του οποίου θα επιμερισθεί συμμετρικά το συνολικό ποσό της ανωτέρου παραγράφου §1.

Κατηγορία Β

       Β.1. Με βάση το διαθέσιμο αρχείο κατ’ άτομο, θα υπολογιστεί το συνολικό ποσό εισφορών που κατέβαλλε κάθε (πρώην) μέλος (αθροίζοντας τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου) από την 1/1/2000 έως και την  ημερομηνία συνταξιοδότησης  που συνέβει πριν την 31/12/2006.

       Β.2. Υπολογισμός με προσεγγιστικό τρόπο του συνολικού ποσού των εισφορών που κατέβαλλε κάθε (πρώην) μέλος από την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι και την 31/12/1999

        Β.3. Υπολογισμός με προσεγγιστικό τρόπο της χορηγηθείσας μηνιαίας σύνταξης γήρατος, κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης και στη συνέχεια υπολογισμός του συνολικού ποσού των συντάξεων που έλαβε, το (πρώην) μέλος, από την ημερομηνία συνταξιοδότησης μέχρι και την 31/12/2006.

       Β.4. Υπολογισμός του αθροίσματος των παραπάνω ποσών, των ανωτέρω παραγράφων 3.Β.1. και 3.Β.2.. Ακολούθως θα μειωθεί το υπολογισθέν ποσό με βάση το ύψος των εισπραχθέντων συντάξεων της υποπαραγράφου 3.Β.3.. Το τελικό ποσό θα αντιστοιχεί στο «νοητό ποσό» βάσει του οποίου θα επιμερισθεί το συμμετρικό συνολικό ποσό της ανωτέρου παραγράφου  §1.

 

 

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΠροσφορές για πώληση ακινήτων αξίας €1 δισ. παίρνει η Πειραιώς     Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται σήμερα το μεγαλύτερο εγχείρημα πώλησης ακινήτων, που έχει...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.