ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ για την Πανελλαδική Ψηφοφορία του ΤΥΠΑΤΕ (22,23,24/9/2015)

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27.6.2015
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ( 22,23 & 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΆΡΘΡΟ 1
             
άρθρο 1   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
ΆΡΘΡΟ 2
άρθρο 2 -  προσθήκη στην παρ. 3            
Πρόταση ''ΕΣΑΚ - ΔΑΚΕ - ΔΗΣΥΕ''   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
             
άρθρο 2 παρ. 4   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
ΆΡΘΡΟ 3
άρθρο 3 - παρ. Α εδ. γ, παρ. Β εδ.1, παρ. Β εδ. 2            
Πρόταση Ομόφωνη   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
             
άρθρο 3 παρ. Β Προσοχή! Μόνο μία επιλογή    
Α' Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''   NAI        
ή            
Β' Πρόταση ''ΔΑΚΕ- ΕΣΑΚ - ΔΗΣΥΕ''   NAI +      
ή            
Γ" Καμμία τροποποίηση   NAI        
             
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ  3Α  (Μεταβατικές διατάξεις για τον ΕΛΕΜ)          
Πρόταση ''ΔΑΚΕ- ΕΣΑΚ - ΔΗΣΥΕ''   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
             
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ  3Β  (Μεταβατικές διατάξεις για συμπληρωματική περίθαλψη του κλάδου υγείας και πρόνοιας)          
Πρόταση ΔΑΚΕ   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
             
ΑΡΘΡΟ 4
                  Προσοχή Μία μόνο επιλογή          
Α' Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''   ΝΑΙ        
ή            
Β' Πρόταση ''ΔΑΚΕ- ΕΣΑΚ - ΔΗΣΥΕ''   ΝΑΙ +      
ή            
Γ" Καμία τροποποίηση   ΝΑΙ        
             
ΑΡΘΡΟ 5
             
άρθρο 5 παρ. 1   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
άρθρο 5 παρ. 2   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
άρθρο 5 παρ. 3   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
             
άρθρο 5- προσθήκη  παρ. 6 & 7   ΝΑΙ + ΌΧΙ     
 Πρόταση ''ΔΑΚΕ''            
ΆΡΘΡΟ 6
             
άρθρο 6 - προσθήκη  παρ. 3 & 4   ΝΑΙ   ΌΧΙ  +  
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
ΆΡΘΡΟ 7
             
άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α, β παρ. 3, 4   ΝΑΙ + ΌΧΙ     
Πρόταση Ομόφωνη            
ΆΡΘΡΟ 8
             
άρθρο 8 - συμπλήρωση παρ. 1 εδ. α & ζ ,  παρ.2 εδ. αγ   ΝΑΙ   ΌΧΙ  +  
 Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
             
άρθρο 8 παρ. 1 εδ. γ   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
             
άρθρο 8 παρ. 2 εδ. (αα, αβ)   ΝΑΙ + ΌΧΙ     
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ- ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥΕ''            
άρθρο 8 παρ. 3 εδ. α             
  ''Για τον εργαζόμενο…αναλαμβάνει υπηρεσία''            
Α' Πρόταση ''ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥΕ''   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
             
άρθρο 8 παρ. 3 εδ. α             
συμπλήρωση του εδ. α και προσθήκη εδ. β            
Β' Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''   ΝΑΙ   ΌΧΙ +  
             
άρθρο 8 παρ. 3 εδ. δ            
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ- ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥΕ''   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
             
ΑΡΘΡΟ 9
             
άρθρο 9 παρ. 1 εδ. στ   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
άρθρο 9 προσθήκη παρ. 1 εδ. β   ΝΑΙ    ΌΧΙ +  
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
άρθρο 9 -  συμπλήρωση παρ. 1 εδ. ε, εδ. θ   ΝΑΙ    ΌΧΙ +  
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
ΑΡΘΡΟ 10
             
άρθρο10 συμπλήρωση παρ.1, παρ.2,  παρ. 3, παρ. 4 ΝΑΙ   ΌΧΙ +  
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
ΑΡΘΡΟ 12
             
άρθρο 12 παρ.1 εδ. α,β,γ - παρ.2 εδ. α,β,γ,δ,ε - παρ.5 εδ. α,β,γ - παρ.6 εδ. αα,αβ,αγ,αδ,βα,ββ,γ,γα,γβ,δ - παρ.7 εδ.βα, ββ,βγ,γα,γβ- παρ. 10 εδ.β- παρ. 11 εδ.β ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
Πρόταση Ομόφωνη            
             
άρθρο 12 -  παρ. 2  προσθήκη εδ. ζ, προσθήκη παρ.8, συμπλήρωση  παρ.10 εδ. α            
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''   ΝΑΙ   ΌΧΙ +  
             
ΑΡΘΡΟ 13
             
άρθρο 13 παρ. 5 - προσθήκη   ΝΑΙ   ΌΧΙ +  
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
ΆΡΘΡΟ 16
             
άρθρο 16 προσθήκη  παρ. 2 εδ. στ   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 17
             
άρθρο 17 παρ. 4 εδ. β - διαγράφεται   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 18
             
άρθρο 18 παρ. 3 εδ. α-παρ. 6   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
             
ΆΡΘΡΟ 22
             
άρθρο 22 παρ. 7 εδ. α,β   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 25
             
άρθρο 25 - τροποποιείται  εδ. β, διαγράφεται εδ.γ   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 26
             
άρθρο 26 -  διαγράφεται παρ. 2   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 28
             
άρθρο 28 - καταργείται    ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 29
             
άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 30
             
άρθρο 30 παρ. 1   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 33
             
άρθρο 33 παρ. 1, παρ.2   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 34
             
άρθρο 34 - συμπλήρωση της παρ. 1   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 36
             
άρθρο 36 παρ. 2   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 37
             
άρθρο 37 παρ. 8 - διαγράφεται   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 38
             
άρθρο 38 - παρ. 3  - προσθήκη εδ. θ   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 39
             
άρθρο 39 - αντικατάσταση παρ. 5    ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
             
             
άρθρο 39 - προσθήκη  παρ.6   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 40
             
άρθρο 40 παρ. 2 - διαγράφεται  παρ. 2   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
ΆΡΘΡΟ 41
             
άρθρο 41 παρ. 5, παρ.6, παρ.8, παρ.9   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
             
άρθρο 41 παρ. 7  - συμπλήρωση    ΝΑΙ   ΌΧΙ +  
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''            
ΆΡΘΡΟ 42
             
 Άρθρο 42 - Διαγράφεται   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
             
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (Συμπληρωματική Περίθαλψη)             
Πρόταση ''ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ''   ΝΑΙ   ΌΧΙ +  
             
ΆΡΘΡΟ 43
             
άρθρο 43   ΝΑΙ  + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
             
             
             
             
             
             
ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Λ.Α.Τ.
             
Άρθρο 10, παρ. 1   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
Άρθρο 10, παρ. 2   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
Άρθρο 11, παρ. 4   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
Άρθρο 12, παρ. 1   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
Άρθρο 13, παρ. 2   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
Άρθρο 13, παρ. 4   ΝΑΙ + ΌΧΙ    
ομόφωνη πρόταση            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

sinergasia

Επικαιρότητα

article thumbnailΝέα δεδομένα για τις τράπεζες, με αιχμή το ζήτημα των "κόκκινων" δανείων, δρομολογεί η κρίση του κορονοϊού, βάζοντας...
Διαβάστε περισσότερα στοΕπικαιρότητα  

Εορτολόγιο/Ημερολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Σήμερα Γιορτάζουν:

Αύριο Γιορτάζουν:

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

© Copyright 2012 dake-atebank.gr. All rights reserved.